banner120

banner122

BİST
1440.27
ALTIN
484.65
DOLAR
8.6652
STERLİN
12.0407
EURO
10.2058

KSO Meclisi toplandı

Kocaeli Sanayi Odası Meclis Toplantısı online olarak gerçekleştirildi. Toplantıda ekonomik veriler değerlendirildi, açıklanan destek paketleri üzerinde fikir alışverişi yapıldı. 

01 Ocak 1970 01:27
KSO Meclisi toplandı

Kocaeli Sanayi Odas? (KSO), 8. dönem 38. meclis toplant?s?n? pandemi önlemleri çerçevesinde Zoom üzerinden online olarak gerçekle?tirdi. Meclis üyelerinin kat?l?m?n?n yo?un oldu?u toplant? meclis ba?kan? Hasan Tahsin Tu?rul’un üyeleri selamlamas?yla ba?lad?. Meclis ba?kan? Tu?rul konu?mas?na geçti?imiz hafta hayat?n? kaybeden i? insan? Süheyl Erboz’u anarak devam etti, “Her zaman sayg?yla anaca??z” dedi. Ard?ndan meclise kat?lamayan üyelerin mazeretlerini sunan Tu?rul, konu?mas?n? yapmas? ve ayl?k faaliyet raporunu payla?mas? için sözü KSO Yönetim Kurulu Ba?kan? Ayhan Zeytino?lu’na b?rakt?.
 
BA?SA?LI?I  D?LED?
 
Ba?kan Zeytino?lu, kat?l?mc?lara ‘ho? geldiniz’ dedikten sonra ülke gündemini me?gul eden konulara de?indi, “Irak’?n kuzeyinde yürütülen Pençe-Y?ld?r?m Harekat?'nda teröristlerle ç?kan çat??mada ?ehit olan askerlerimize ve A?r?’da bölücü terör örgütü taraf?ndan yap?lan hain sald?r? sonucu ?ehit olan polisimize Allah’tan rahmet, ailelerine ba?sa?l??? diliyorum. Mescid-i Aksa’da ibadet eden Filistin halk?na gerçekle?tirdi?i sald?r?lar sebebiyle ?srail Hükümeti'ni ve bu sald?r?lara sessiz kalanlar? ?iddetle k?n?yorum. Ayr?ca, geçen hafta vefat eden Dilovas? ?MES OSB’nin geçmi? dönem ba?kan?, Yalova ?MES Makine ?htisas OSB’nin de kurucu ve onursal ba?kan? Süheyl Erboz'u kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ac?l? ailesine ve OSB camias?na ba?sa?l??? diliyorum” dedi.
 
 
KOCAEL?SPOR’A BA?ARILAR
 
Konu?mas?nda kendi liginde yar? finale yükselen kentimizin tak?m? Kocaelispor’a ba?ar?lar dileyen Ba?kan Zeytino?lu, “Kocaelispor’umuzu ya?att??? gurur dolay?s?yla kutluyorum, ?ampiyonluk yolunda ba?ar?lar diliyorum” ifadelerini kullanarak ekonomik verilerle ilgili de?erlendirmelerine geçti. Zeytino?lu ?unlar? söyledi: “Nisan ay?nda ihracat?m?z  %109,02 art??la 18 milyar 766 milyon dolar oldu. Bu art??ta, geçen y?l pandemi nedeniyle dü?ük seviyeler kaynakl? baz etkisini görüyoruz. Ayn? zamanda bu ihracat seviyesi en yüksek nisan ay? ve tüm zamanlar?n da en yüksek ikinci ayl?k gerçekle?mesi. 2019’un ayn? ay?na göre de  art?? yüzde 22,3 oldu. Gemi hat k?s?tlamalar? ve konteyner bulmakta ya?anan ciddi s?k?nt?lara ra?men çok olumlu de?erlendiriyoruz. Rekabetçi kurun da ihracat? destekledi?ini görüyoruz.
 
KOCAEL?’DEN 2 M?LYAR 847 M?LYON DOLAR ?HRACAT
 
?thalat  ise nisan ay?nda 21 milyar 886 milyon dolar olarak gerçekle?ti. Mart ay?nda 23 milyar 636 milyon dolar idi. Ayl?k bazda yüzde 7,4’lük bir gerileme var. D?? ticaret aç??? da 3 milyar 120 milyon dolar olmu?tur. Bu durum cari aç??a olumlu yans?yacakt?r. Kocaeli gümrüklerinden ald???m?z verilere göre nisan ay?nda Kocaeli’den gerçekle?en ihracat 2 milyar 847 milyon dolar oldu. 2019’un nisan ay?na göre art?? yüzde 14,5’tir. ?thalat 5 milyar 257 milyon dolar olarak gerçekle?ti.  2019’un nisan ay?na göre art?? yüzde 44,9’dur. Bu art??ta hidrokarbon ithalat?n?n etkisini görüyoruz. Ocak-nisan aras?ndaki ilk dört ayl?k döneme bakt???m?zda ihracat 10 milyar 791 milyon dolar ki bu 2019’un ayn? dönemine göre yüzde 9,5 art??a i?aret ediyor. ?thalat ise 18 milyar 716 milyon dolard?r. Mart ay?nda y?ll?k cari aç?k 36 milyar 192 milyon dolara geriledi. Bu geli?mede ana etken d?? ticaret aç???ndaki gerileme oldu. Nisan ay?nda da d?? ticaret aç??? geriledi?inden cari aç?ktaki iyile?menin devam etmesini bekliyoruz.” 
 
KAPAS?TE KULLANIMI ARTTI
 
Nisan ay? kapasite kullan?m oran? hakk?nda meclis üyelerini bilgilendiren Ba?kan Zeytino?lu, “Türkiye’de kapasite kullan?m? nisan ay?nda yüzde 75,9 gerçekle?erek geçen y?la göre 14,3 puan, mart ay?na göre 1,2 puan artt?. Kocaeli’de ise %71 art?? gösterdi. Bu geçen y?la göre 16,7 puan, mart ay?na göre 0,3 puan art?? anlam?na geliyor” diye konu?tu. Ba?kan Zeytino?lu sanayi üretimi verilerini de aktararak ?unlar? söyledi: “Üretim mart ay?nda yüzde 0,7 artt?. Y?ll?k ise yüzde 16.6’l?k art?? sa?land?. Bu oran iyi olmakla birlikte, geçen y?l salg?n etkisiyle dü?ük oranl? büyümelerden kaynakl? baz etkisini de içerdi?i için y?ll?k art??tan ziyade ayl?k art??? önemsiyoruz. 
 
?ST?HDAM RAKAMLARI
 
??sizlik rakamlar?yla ilgi verileri aktaran Ba?kan Zeytino?lu, “Mart ay?nda, geçen y?l?n ayn? ay?na göre  istihdam edilenler 1,7 milyon ki?i artt?. ?ubattan marta istihdam edilenler ise 550 bin ki?i artt?. Bunun 480 bin ki?isi sanayi sektöründe istihdam edilmi?. Mart itibariyle toplam istihdam edilenlerin say?s? 28 milyon 89 bin ki?iye ula?m??t?r” ?eklinde konu?tu.
 
DESTEK PAKET?N? ANLATTI
 
29 Nisan’da Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an taraf?ndan aç?klanan destek paketinin içeri?inden bahseden Zeytino?lu, “KOSGEB vas?tas?yla, toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek program? ba?lat?ld?. Bu destek, öncelikle COVID salg?n? sebebiyle gelir kayb?na u?ram?? veya nakit ak??? bozulmu? ama istihdam?n? koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli i?letmelere yöneliktir. Teknoloji alan?nda faaliyet gösteren filiz ?irketler de bu deste?e ba?vurabilecektir. Mikro i?letmeler 30 bin liraya kadar, küçük i?letmeler de 75 bin liraya kadar 3 y?l geri ödemesiz, tamam? faizsiz ?ekilde bu destekten faydalanabilecek. 
 
?CRA ?FLAS TAK?PLER? DURDURULDU
 
K?sa çal??ma ödene?inin süresi ve i? sözle?melerinin fesih yasa?? 30 Haziran’a uzat?ld?. Pandemi k?s?tlamalar?nda hak kayb?n?n önlenmesi amac?yla, çeklerin bankalara ibraz? ile icra iflas takiplerinin 31 May?s 2021’e kadar durduruldu. Bu düzenleme ile kar??l??? olan çekler de maalesef tahsil edilemedi. Kar??l??? olan çeklerin ödenmemesi bütün sistemi kilitledi. TOBB’un giri?imleri sonucu T.C. Ticaret Bakanl???’n?n genelgesiyle çek takas i?lemleri ve kar??l??? olan çeklerin tahsilat?na ayn? gün tekrar ba?land?.
 
KÜÇÜK ÖLÇEKL? F?RMALAR
 
Bu süreçte 10 May?s’ta yeni ekonomi paketi TBMM’ye sunuldu. Bu kapsamda; 18 ya? alt? vatanda?lar?n Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsam?na al?nmas?na imkan tan?nacak. Emeklili?e yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucular?n?n BES’e aktar?m?na imkan sa?lanacak. Finansal ?stikrar ve Kalk?nma Komitesi, Finansal ?stikrar Komitesi olarak yeniden yap?land?r?lacak. Orta vadeli mali plan ve orta vadeli program, tek bir belge olarak düzenlenecek. Küçük ölçekli firmalara istihdam sa?lamalar? ?art?yla KGF destekli kredi sa?lanacak. ??letmeler çal??t?rd?klar? i?çi say?s?na ek olarak 1 Temmuz 2020- 30 Haziran 2022 tarihleri aras?nda yeni i?e alacaklar? i?çiler için bir y?l boyunca bu destekten yararlanabilecek. 
 
6 AY GER? ÖDEMES?Z KRED? DESTE??
 
Her ilave istihdam için 100 bin TL kredi, 5 ilave istihdam için 500 bin liraya kadar kredi deste?i sa?lanacak. Kredi deste?inin 2 y?l vadeli ilk 6 ay? geri ödemesiz olmas? dikkat çekici. Ek istihdam primleri kredi faiz veya kar pay? bakiyesinden dü?ürülecek. 31 May?s’a kadar kar??l??? olan çeklere ödeme yap?labilecek. Cumhurba?kan?m?z önceki gün kabine toplant?s?n?n ard?ndan yeni destek paketini de aç?klad?. Bu kapsamda; esnaf ve sanatkarlara hibe deste?i verilecek. 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon liral?k bir kaynak aktar?lacak. 
 
DESTEKLER ?Ç?N TE?EKKÜR ETT?
 
Çiftçilerin Ziraat Bankas?’na veya Tar?m Kredi Kooperatifleri’ne olan borçlar? ertelenecek.Salg?ndan etkilenen tüccar, sanayici ve büyük ?irketlere de ‘Nefes Kredisi’ verilecek. 2020 y?l?nda 2019 y?l?na k?yasla %25 ciro kayb? ya?ayan firmalar 200 bin TL’ye kadar Nefes Kredisi kullanabilecek. Özellikle pandemiden dolay? zor durumda olan hizmet sektörüne bu desteklerin verilmesinin yerinde oldu?unu dü?ünüyoruz. Bu destekler için Cumhurba?kan?m?z ba?ta olmak üzere ilgili bakanlar?m?za te?ekkür ediyoruz.” 
 
TANITIM TOPLANTSINA DAVET
 
Zeytino?lu, nisan ve may?s ay? içerisinde kat?ld??? toplant?lar hakk?nda meclisi bilgilendirdikten sonra, “21 May?s Cuma günü Sanayi ve Teknoloji Bakanl??? i? birli?i ve Bakan Yard?mc?m?z say?n Mehmet Fatih Kac?r’?n kat?l?m? ile ‘Teknoloji Odakl? Sanayi Hamlesi Program? Mobilite Ça?r?s? Tan?t?m Toplant?s?’ düzenleyece?iz. Hepinizin kat?l?mlar?n? bekliyoruz” diyerek konu?mas?n? sonland?rd?. Meclis ba?kan? Hasan Tahsin Tu?rul, konu?man?n ard?ndan faaliyet raporunu oylamaya sundu. Daha sonra meslek komitelerinin ay içerisindeki faaliyetleri hakk?nda sunum gerçekle?tiren Tu?rul, meclis üyelerine gündeme dair görü?lerini payla?malar? için söz verdi. Görü?lerini payla?an meclis üyeleri, 19 May?s Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram?’n? kutlamay? da ihmal etmedi. KSO Meclisi’nin bir dahaki toplant?s? 16 Haziran saat 10.00’da gerçekle?ecek.

Yorumlar
Adınız
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner45

banner54

banner57

banner53