banner120

banner122

BİST
1440.27
ALTIN
484.65
DOLAR
8.6652
STERLİN
12.0407
EURO
10.2058

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’nde Kocaeli öncü olacak

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı tanıtım toplantısına katılan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, “Teknoloji hamlesinde Kocaeli öncü olacak” dedi. 

01 Ocak 1970 00:34
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’nde Kocaeli öncü olacak

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanl???’n?n teknolojik ürünlerde katma de?eri art?rmak için hayata geçirdi?i Teknoloji Odakl? Sanayi Hamlesi Program? çerçevesinde aç?lan ‘mobilite ça?r?s?’n?n tan?t?m toplant?s?, Kocaeli Sanayi Odas? (KSO)’n?n ev sahipli?inde gerçekle?ti. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanl??? Bakan Yard?mc?s? Mehmet Fatih Kac?r’?n konuk oldu?u toplant? çevrim içi olarak düzenlendi. Programa; KSO Ba?kan? Ayhan Zeytino?lu, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanl??? Stratejik Ara?t?rmalar ve Verimlilik Genel Müdürlü?ü Program Yönetimi Daire Ba?kan? Hakan Erten ile T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanl??? Stratejik Ara?t?rmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. ?lker Murat Ar kat?ld?.  
 
‘MOB?L?TE ÇA?RISI’ 8 HAZ?RAN’DA SONA ERECEK
 
Bakanl?k taraf?ndan sa?lanan te?vik, yat?r?m ve Ar-Ge desteklerini orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yo?unla?t?rma amac?yla ba?lat?lan Teknoloji Odakl? Sanayi Hamlesi Program? kapsam?nda 30 Nisan’da aç?lan ‘Mobilite Ça?r?s?’ ba?vurular? 8 Haziran’da sona erecek. Mobilite ça?r?s?na yönelik olarak ilimizdeki firmalar? bilgilendirmeye amac?yla düzenlenen toplant?da ça?r?n?n tan?t?m? ve ba?vuru sürecinin etkin yürütülmesi hakk?nda bilgiler payla??ld?. Yo?un bir kat?l?mla, iki saat süren toplant?n?n moderatörlü?ünü KSO ?? Geli?tirme Uzman? Dila Denizhan üstlenirken, aç?l?? konu?mas?n? Ba?kan Ayhan Zeytino?lu gerçekle?tirdi. Kocaeli’nin ülke ekonomisine büyük bir katma de?er katt???n? vurgulayarak konu?mas?na ba?layan Ba?kan Zeytino?lu, kentimiz ve KSO hakk?nda bilgiler payla?t?.
 
 
PROGRAMIN AMACINI ANLATTI
 
Ard?ndan ‘Teknoloji Odakl? Sanayi Hamlesi’ program?n?n amac?n? anlatan Ba?kan Zeytino?lu ?öyle devam etti: “Sanayi ve Teknoloji Bakanl???nca yürütülen ‘Teknoloji Odakl? Sanayi Hamlesi’ program?; cari aç?k verdi?imiz kritik sektörlerdeki ürünlerin, yerli imkânlarla üretilmesine olanak sa?l?yor. Bu program sayesinde, belirlenen öncelikli ürünlerin üretimlerinin desteklenmesi için farkl? kurumlarca sa?lanan proje desteklerinin, tek pencere mekanizmas? ile sunulmas? da mümkün oluyor. Mobilite ça?r?s? kapsam?nda; ula??m araçlar? ve bunlar?n aksam/parçalar?n?n üretimi ile otonom veya yar?-otonom konsept araçlar, sürücü destek ve güvenlik teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, batarya ve enerji yönetim teknolojileri, yeni nesil ileri kablosuz ve mobil teknolojilerin desteklenmesi sa?lanacak.”
 
ÇOK ÖNEMS?YORUZ
 
Ba?kan Zeytino?lu, “?limizde, öncelikli ürün listelerinde faaliyet gösteren firmalar?m?z?n, bu ça?r? dönemlerini dikkate alarak yat?r?mlar?na destek almalar?n? çok önemsiyoruz” dedi. Konu?mas?n? sürdüren Ba?kan Zeytino?lu, “Bakanl???m?z?n aç?klad??? Hamle Program?na göre, mobilite ça?r?s? ile orta-yüksek ve yüksek teknolojili 152 ürün ve 5 ba?l?k alt?nda toplam 40 yenilikçi teknolojinin üretimi desteklenebilecek ve bu programla yat?r?mlar?n çok daha h?zl? ve esnek olmas? sa?lanacak. Önümüzdeki aylarda ise; üretimde yap?sal dönü?üm, sa?l?k ve kimya ürünleri, dijital dönü?üm ça?r?lar?n?n s?ras?yla aç?lmas? bekleniyor” ifadelerini kulland?.
 
KOCAEL?’NDEN DAHA ÇOK PROJE BA?VURUSU BEKL?YORUZ
 
Oda üyelerine önemli bir ça?r?da bulunan Ba?kan Zeytino?lu, “Bakanl???m?z?n sa?lad??? bu program dahilinde desteklenen firmalar?m?z, Kocaeli te?vik sisteminde birinci bölge olmas?na kar??n, 5. bölge destekleri ve daha fazlas?n? kullanma imkân?na kavu?abilmekteler. Firmalar?m?z için önemli bir f?rsat olarak gördü?üm bu program?n hayata geçirilmesine katk? sa?layan Sanayi ve Teknoloji Bakanl???m?z?n de?erli yetkililerine ?ükranlar?m?z? sunuyorum. Bu nedenle programa Kocaeli’nden daha çok say?da proje ba?vurusu olmas?n? ve içlerinden seçilen projelerin destek alarak, Kocaeli’ne daha çok yat?r?m yapmalar?n? bekliyoruz. Oda olarak hem bilgilendirme toplant?lar?yla hem de programa ba?vurular?n?zda sizlere destek olmaya devam edece?iz” diye konu?tu.
 
F?RMALARIMIZ ?Ç?N ÖNEML? B?R ?MKAN
 
Ba?kan Zeytino?lu, “Üretiminin büyük bir k?sm?n? Avrupa'ya ihraç eden mobilite sektörümüzün geli?imine olanak sa?layacak bu ça?r?n?n bilgilendirme toplant?s?na kat?l?mlar?n?z için Sanayi ve Teknoloji Bakanl??? Bakan Yard?mc?s? Say?n Mehmet Fatih Kac?r’a ve Program Yönetimi Daire Ba?kan? say?n Hakan Erten’e te?ekkürlerimi sunuyorum. Tüm firmalar?m?z?n bakanl???m?z?n sundu?u bu destek program?ndan, maksimum seviyede faydalanmas?n? temenni ederim” diyerek sözlerini sonland?rd?.
 
TÜRK?YE’N?N TEKNOLOJ? EKOS?STEM? GÜÇLÜ
 
Daha sonra sözü konuk konu?mac? bakan yard?mc?s? Mehmet Fatih Kac?r ald?. Türkiye’nin genç nüfusuna vurgu yapan bakan yard?mc?s? Kac?r, “Gençlerimizi dijital yetkinlikle donatmak bizler için önemli. Donan?ml? bir genç nüfus elimizi daha da güçlendirecektir” dedi. 2000’li y?llar?n ba?? ile günümüzdeki teknolojik geli?meleri k?yaslayarak konu?mas?n? sürdüren bakan yard?mc?s? Kac?r, “Türkiye’nin güçlü bir teknoloji ekosistemi var. 2000’li y?llar?n ba??nda bir elin parmaklar?n? geçmeyen teknopark?m?z varken bugün 87 teknoparka ula?t?k. Yine 1.500’ün üzerinde Ar-Ge ve tasar?m merkezimiz bulunuyor. 183 bin çal??an?yla bir Ar-Ge ordusuna sahip olduk diyebiliriz. 40 bini tamamlanan 10 bini ise devam eden Ar-Ge projemiz mevcut, ileri teknoloji ürünlerinde 5,8 milyar dolarl?k bir ihracata ula?t?k” dedi.
 
TEKNOLOJ? ODAKLI SANAY? HAMLES?’NDE HEDEF: BA?IMSIZLIK
 
Teknoloji Odakl? Sanayi Hamlesi Program? ile Türkiye’nin kendi özgün yol haritas?n? olu?turdu?unu vurgulayan bakan yard?mc?s? Kac?r, “Say?n Cumhurba?kan?m?z?n deste?iyle milli teknoloji hamlemizi ortaya koyduk. Bu hamle; stratejik, ekonomik ve teknolojik olarak tam ba??ms?zl??? hedefleyen bir anlay??. Refah düzeyini art?racak olan teknoloji hamlesi ile ülke olarak dünya ekonomisindeki özgül a??rl???m?z? art?rmay? amaçl?yoruz” ifadelerini kulland?.
 
42 YAZILIM OKULLARI KOCAEL?’DE
 
Bakan yard?mc?s? Kac?r, konu?mas?n?n devam?nda Kocaelili gençlere bir de müjde verdi.  Yaz?l?mc? say?s?n? art?rmak için ciddi bir hamle yapt?klar?n? söyleyen bakan yard?mc?s? Kac?r, “Yaz?l?m alan?nda uluslararas? yenilikçi ö?retim modeliyle öne ç?kan 42 Yaz?l?m Okullar?n? (Ecole 42) Türkiye’ye getirdik. Okullardan biri ?stanbul di?eri ise Kocaeli’de olacak. Buradan Kocaelili gençlerimize de müjdeyi vermi? olay?m. Okula kay?t yapt?rmak için ba?vurular?n ba?lad???n? da hat?rlatmak isterim” dedi, 2023 hedefleri aras?nda ?u an 170 bin olan yaz?l?mc? hedefini de 500 bine ç?karmak oldu?unu da sözlerine ekledi. 
 
HAMLE PROGRAMI ?LE 919 ÜRÜNE TAM DESTEK 
 
Teknoloji alan?nda yüksek katma de?erli yerli üretime tam destek vereceklerini söyleyen bakan yard?mc?s? Kac?r, “Yapt???m?z fizibilite çal??mas?nda mobilitede 152, üretimde yap?sal dönü?ümü sa?layacak 158, sa?l?k ve kimyada 421, dijital dönü?ümde ise 188 ürüne olmak üzere toplamda  919 ürüne tam destek verece?iz. 2015-2019 y?llar? aras?ndan bu ürünler yelpazesinde 51 milyon dolarl?k ithalat yapm???z. Bu da ciddi bir d?? ticaret aç??? olu?turuyor. Bu aç??? kapatmak ad?na hamlemizi sürdürece?iz” diye konu?tu. 
 
SANAY?C?YE H?BE VER?LECEK
 
Teknoloji hamlesini tek ba??na yapamayacaklar?n?, sanayicileri harekete geçirmenin projenin ba?ar?ya ula?mas?nda önem arz etti?ini vurgulayan bakan yard?mc?s? Kac?r, “Sanayiciyi harekete geçirmek için yat?r?m öncesinde Ar-Ge harcamalar?n? destekleyece?iz. TÜB?TAK; KOB?’ler için yüzde 75, orta ölçekli i?letmeler için yüzde 60 hibe deste?i verecek. KOSGEB ise KOB? ölçe?indeki i?letmelere 6 milyona kadar yüzde 30 hibe, yüzde 70 geri ödemeli destek sunacak. 50 milyon TL üstü yat?r?mlardan gerekli görülenlerine proje bazl? te?vikler verece?iz. Bunun yan?nda üretilen ürünlerin ticarile?tirilmesi için gerekli finansman?n sa?lanmas? noktas?nda destekler ve ihracat odakl? destekler de sunulacak” diye konu?tu.
 
DÖNÜ?ÜM ADIMLARINI KOCAEL?L? SANAY?CLERLE ATALIM
 
Bakan yard?mc?s? Kac?r, Teknoloji Odakl? Sanayi Hamlesi’nde Kocaeli’nin öncü olaca??na vurgu yaparak, “Cumhuriyetimizin 100. y?l?nda bugünden daha iyi bir sanayi alt yap?s?na sahip olabilmek için bu projeyi hayata geçirdik. Projeye Kocaelili sanayicilerden tam destek bekliyoruz. Sanayicilere ça?r?m; gelin bu yap?sal dönü?üm ad?mlar?n? birlikte atal?m, gelecekte imzam?z olsun” diyerek konu?mas?n? sonland?rd?. Ba?kan Zeytino?lu, bakan yard?mc?s? Kac?r’?n ça?r?s? üzerine, “Say?n bakan?m, Kocaeli Sanayi Odas? olarak Teknoloji Odakl? Sanayi Hamlesi Program?’na elimizden gelen her deste?i verece?iz” dedi. Toplant?, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanl??? Stratejik Ara?t?rmalar ve Verimlilik Genel Müdürlü?ü Program Yönetimi Dairesi Ba?kan? Hakan Erten’in projeye dair detayl? sunumu ve kat?l?mc?lar?n soru-cevaplar?yla son buldu.

Yorumlar
Adınız
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner45

banner54

banner57

banner53