banner120

banner122

BİST
1440.27
ALTIN
484.65
DOLAR
8.6652
STERLİN
12.0407
EURO
10.2058

KSO’dan enerji verimliliği yaygınlaştırma semineri

KSO’nun koordinatörlüğünde AB fonu ile hayata geçen ‘Enerji Verimliliği Konusunda Firmaları Desteklemek için Yeni Bir Hizmet Modeli Geliştirmesi’ projesinin yaygınlaştırma semineri gerçekleşti. 

01 Ocak 1970 01:28
KSO’dan enerji verimliliği yaygınlaştırma semineri

Avrupa Birli?i (AB) destekli projeleri önemseyen Kocaeli Sanayi Odas? (KSO), AB-Türkiye Yüksek Düzeyli ?? Diyalo?u (TEBD) program? çerçevesinde AB fonuyla hayata geçirdi?i ‘Enerji Verimlili?i Konusunda Firmalar? Desteklemek için Yeni Bir Hizmet Modeli Geli?tirmesi’ projesinin yayg?nla?t?rma seminerini  online olarak gerçekle?tirdi. Walloon Ticaret ve Sanayi Odas? partnerli?inde hayata geçen projenin ç?kt?lar?n?n, Avrupa-Walloonya ve Türkiye bölgesindeki enerji verimlili?i uygulama örneklerinin, ba?ar? hikayeleri ile enerji verimlili?i te?viklerinin payla??ld??? seminere kat?l?m yüksekti.
 
ENERJ? VER?ML?L???
 
Odalar aras? kar??l?kl? bilgi ve anlay??lar?n?n güçlendirilmesi, Avrupal? ve Türk i? çevrelerinin entegrasyonunun geli?tirilmesi, Türkiye’nin gelecekteki AB’ye kat?l?m?n?n Türkiye’de ve AB’deki f?rsatlarla/zorluklarla alakal? fark?ndal?k yaratmaya yönelik projelerin desteklenmesi amac?n? ta??yan  TEBD program? bünyesinde geli?tirilen proje; KSO’nun enerji verimlili?i anlam?nda kapasitesinin art?r?larak firmalar?n enerji verimlili?i alan?nda temas kurdu?u ilk noktalar?ndan biri haline gelmesi hedeflenmekte. Bu hedef do?rultusunda KSO e?itim, dan??manl?k ve yurtbd??? faaliyetleri gibi birçok çal??ma gerçekle?tirdi.
 
 
ÖNEML? KONUKLAR
 
Zoom üzerinden düzenlenen seminere; KSO Yönetim Kurulu Ba?kan? Ayhan Zeytino?lu, Walloon Ticaret  ve Sanayi Odas? Yönetim Kurulu Ba?kan? Philippe Barras, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl??? Is?-Kojenerasyon Grup Koordinatörü Burhan Güldibi, Ecosmart Enerji’den Dr. Muharrem Eyido?an,  SPW Enerji Verimlili?i Uzman? Valérie Pevenage, Pirotech Enerji Verimlili?i Dan??man? Jean-Benoit Verbeke, TÜPRA? Enerji Yönetimi Müdürü Emre Bal, HKTM Hidropar Hareket Kontrol Sistemleri Ceo’su A. Tunç At?l konu?mac? olarak kat?ld?.
 
YAPILAN ÇALI?MALARI ANLATTI
 
Seminerin moderatörlü?ünü KSO Proje Geli?tirme Uzman? Aylin Aslan üstlenirken aç?l?? konu?mas?n? Ba?kan Ayhan Zeytino?lu gerçekle?tirdi.  Ba?kan Zeytino?lu konu?mas?nda ?unlar? payla?t?: “Mikro KOB?’lerin enerji verimlili?iyle karl?l???n?n ve rekabetçili?in art?r?lmas? ekonomik verimlilik ile tasarruflar aç?s?ndan önemlidir. Ayn? zamanda AB Ye?il Mutabakat’?n?n da bir gere?idir. Proje kapsam?nda yapt???m?z çal??malara k?saca de?inecek olursak; 2019 y?l?nda Belçika’ya güçlü bir heyetle çal??ma ziyareti gerçekle?tirdik. Walloonya bölgesindeki enerji verimlili?i çal??malar? ve yasal düzenlemeler, enerji etütleri, kümelenme faaliyetleri ve enerji verimlili?i iyi uygulamalar? hakk?nda bilgi sahibi olduk. 
 
ENERJ? YÖNET?M PLANI
 
Ayn? zamanda Walloonya bölgesindeki sanayi ve ar?tma tesislerini ziyaret ederek enerji verimlili?i çal??malar?yla ilgili incelemelerde bulunduk. Enerji kay?plar?n? ve potansiyel enerji tasarruflar?n? belirleyebilmek amac?yla KSO üyesi 20 firmaya ön, 10 firmaya ise detayl? enerji etüdü yapt?k, firmalar?m?za enerji tüketimlerini azaltmak konusunda rehber olabilecek teknik raporlar olu?turduk. Bu 10 adet mikro KOB?’de enerji tasarruf potansiyeli olan alanlar? tespit ettik. Bu firmalar önerilen bu yat?r?mlar? gerçekle?tirmeleri durumunda ortalama %17’lik (toplamda 3 milyon 167 bin kilowatt saat/e?de?eri 1 milyon 145 bin TL) enerji tasarrufu sa?layabileceklerini gördü. Ayr?ca firmalar?n enerji tasarrufunu sürdürülebilir k?lmak için enerji yönetim planlar?n? haz?rlad?k. Çal??malar?m?z?n takipçisi olmaya devam edece?iz. 
 
6 BA?LIKTA E??T?MLER DÜZENLEND?
 
Oda olarak kurumsal kapasitemizi artt?rmak amac?yla odam?zda da Enerji Yönetim Sistemi’ni kurarak belgelendirdik. Enerji verimlili?i ve enerji yönetim sistemi konular?nda fark?ndal???n artt?r?lmas? amac?yla: ‘Endüstriyel tesislerde temel enerji verimlili?i odaklar? ; TS EN ISO 50001:2018 enerji yönetim sitemi bilgilendirme e?itimi; uygulamal? ayd?nlatma, kompanzasyon ve otomatik kontrol sistemlerinde enerji verimlili?i; endüstride bak?m uygulamalar? ile enerji verimlili?i sa?lanmas?;  enerji yönetimi, yasal zorunluluklar, termodinamik kay?plar, yal?t?m ve enerji yönetimi proje basamaklar?; yenilenebilir enerji sistemleri (?s? pompas? ve fotovoltaik sistem teknolojileri) ile  Türkiye ve Avrupa'daki mevcut durum’ ba?l?kl? e?itimleri düzenledik. Tüm e?itim faaliyetleri yo?un kat?l?mla gerçekle?ti.”
 
DÜNYAYI TAK?P ED?YORUZ
 
Ba?kan Zeytino?lu sözlerine son verirken, “Proje kapsam?nda proje orta??m?z olan Walloon Ticaret ve Sanayi Odas? yetkililerinin kat?laca?? firma ve kurum ziyaretlerini online olarak önümüzde hafta düzenleyece?iz. Projede edindi?imiz tecrübe ve bilgiyle oda olarak üyelerimize enerji verimlili?i konusunda kontak hizmet noktas? olarak çal??malar?m?z? sürdürüyoruz. Oda olarak dünyadaki güncel geli?meler ve üyelerimizin ihtiyaçlar? do?rultusunda projeler geli?tirmeyi ve yürütmeyi önümüzdeki dönemde de sürdürece?iz. Projeye olan katk? ve desteklerinden ötürü Walloonya Ticaret ve Sanayi Odas? Ba?kan?na te?ekkür ediyorum” diye konu?tu.
 
?Y? ÖRNEKLER? PAYLA?TILAR
 
Zeytino?lu’nun konu?mas?n?n ard?ndan Walloonya Ticaret ve Sanayi Odas? Ba?kan? Philippe Barras da söz alarak kat?l?mc?lar? selamlad?, KSO ile yapt?klar? partnerlik dolay?s?yla memnuniyetini dile getirdi. Seminerde;  T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl??? Is?-Kojenerasyon Grup Koordinatörü Burhan Güldibi ‘Türkiye Sanayisinde Enerji Verimlili?i ve Sanayi Te?vikleri’; Ecosmart Enerji’den Dr. Muharrem Eyido?an ‘Türkiye’de Enerji Verimlili?i Uygulamalar? ve Projenin Etüt Ç?kt?lar?’;  SPW Enerji Verimlili?i Uzman? Valérie Pevenage ‘Avrupa ve Wallonya Bölgesindeki Enerji Verimlili?i Uygulamalar? ve Yasal Mevzuatlar’; Pirotech Enerji Verimlili?i Dan??man? Jean-Benoit Verbek ‘‘Walloonya Bölgesi ?yi Uygulama Örnekleri ve Belçika Endüstrisinden Ba?ar? Hikayeleri’;  TÜPRA? Enerji Yönetimi Müdürü Emre Bal ‘Sanayide Verimlilik Art?r?c? Proje ?yi Uygulama Örne?i’; HKTM Hidropar Hareket Kontrol Sistemleri Ceo’su A. Tunç At?l ise ‘LEED Gold Sertifikas? ?yi Uygulama Örne?i’ ba?l?klar?nda sunumlar gerçekle?tirdi.

Yorumlar
Adınız
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner45

banner54

banner57

banner53