banner120

banner122

BİST
1440.27
ALTIN
484.65
DOLAR
8.6652
STERLİN
12.0407
EURO
10.2058

Ali Babacan pişmanlığını anlattı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP günlerine ilişkin “Eğer geçmişle ilgili özeleştiri yapmak gerekirse, konuşmadığım konularla ilgili ‘keşke konuşsaydım’ diyorum. Bu sistem savunulabilecek bir sistem değil. O gün bunun yanlış bir sistem olduğunu açıkça anlatmamış olmayı şu anda kendim adına bir hata olarak görüyorum" dedi. 

01 Ocak 1970 00:43
Ali Babacan pişmanlığını anlattı

DEVA Partisi Genel Ba?kan? Ali Babacan, Twitch platformunda Ahmet Sonuç'un (Jahrein) konu?u oldu. Babacan’?n aç?klamas?ndan ba?l?klar ?öyle:
 
“GENÇLERE BEDAVA ?NTERNET SA?LAYACA?IZ”
 
“Gençlerin teknolojiyle iç içe yeti?mesini istiyoruz. ?nternete kolay eri?mek h?zl?, uygun fiyatl? internetle mümkün. Gençlere bedava internet sa?layaca??z. 1 milyar dolarl?k fiber optik yat?r?mla en ücra kö?elerine interneti götürebilirsiniz. Bu kadar basit. Bunu merkezi hükümet yapar.”
 
“DEVLET VERG?Y? DÜ?ÜNMEMEL?”
 
“Teknoloji ürünleri gençlere sat?l?rken devletin vergiyi dü?ünmemesi laz?m. Biz e?itimde, sa?l?kta, g?dada, giyimde KDV'yi dü?ürdük. Bilgisayardan, oyun konsollar?ndan KDV alaca??m diyorsunuz. PS5 ABD'de 500 dolar, Türkiye'de iki kat?. Vergiyi yükselttiniz, kimse almad?. Kimse almay?nca hiç vergi alam?yorsunuz. Sürümden kazanmak diye bir strateji vard?r. On ki?iden toplayaca??n?z vergiden daha fazlas?n? bin ki?iden toplayabilirsiniz, daha fazla insana ula??r. Karar verici konumda olan insanlar bu i?leri bilmiyor.”
 
“MESLEK DE???T?RMEK ÇOK ÖNEML?”
 
“Üniversiteleri hayat boyu ö?renim merkezleri haline getirece?iz. YÖK'ü kapataca??z. Meslek de?i?tirmek de çok önemli. Dünya çok h?zl? de?i?iyor, ömür uzuyor. 18 ya??nda gencin seçti?i mesle?e belki 10-15 sene sonra gerek olmayacak. Üniversitelerimizde programlarda yenisini ö?renecek.”
 
“HALA AYAKTAYSAK ATATÜRK SAYES?NDE”
 
“Bu ülke bütün bu zorluklara ra?men hâlâ ayaktaysa bu Atatürk'ün att??? sa?lam temeller sayesindedir. O ilkeler ve de?erler üzerine bu ülke hâlâ ayaktad?r.”
 
“?KT?DAR B?R SONRAK? SEÇ?MDE DE???ECEK”
 
“Türkiye'de i?ler düzeldi?i anda, ekonomi büyümeye ba?lad???nda beyin göçü dönecek. Bu canl?l???, bu güzelli?i ba?ka ülkede bulmak mümkün de?il. 100'den fazla ülkeye gittim. Çal??t?m, okudum. Türkiye'den 3 saatlik uçu? haritas? çizin, dünyan?n üçte biri ya??yor. Türkiye çok kültürlü bir ülke. ?u andaki yönetim ayr??t?r?p kutupla?t?rmasa bir arada ya?ama iradesi çok yüksek. Bu iktidar sonsuza kadar devam etmeyecek. Bir sonraki seçimde de?i?ecek.”
 
 “TÜRK?YE ?Ç?N F?NANSMAN SORUNU YOK”
 
“Uluslararas? yat?r?mc?larla bulu?malar?m?z oluyor. Geçen ay bir toplant? istediler 170 fon yöneticisi kat?ld?. Dünyan?n en büyük fonu 4,5 trilyon dolar yönetiyor, Türkiye ekonomisinin 8 misli fon yönetiyor. O da vard?. Dünyada paray? yönetenlerin ço?u vard?. Küçük bir ???k görseler oluk oluk para gelecek. Türkiye için finansman sorunu yok.”
 
 “?HALELER?N ?DAR? VE YARGI DENET?M? YAPILMALI”
 
“Yap i?let devret, kamu özel ortakl???yla yeni bir perspektif getirdik. ?lk ba?latt???m?z dönemde pek çok ülkede taklit edilen modeldi. Uygulamas?nda sorun ç?kt?. Model do?ru. Projeler pahal?ya mâl oldu. Garanti rakamlar? niye yüksek? ?hale sonucunda ortaya ç?kan rakamlar. Aç?k, ?effaf, geni? kat?l?ml? yapmazsan?z pahal?ya mâl olur. Ekonomi Bakan?na ba?l? olan kurumlar Merkez Bankas?'d?r, Hazine'dir. Harcamac?, yat?r?mc? 20 bakanl?k var. ?haleleri kendileri yap?yor. Bunlar?n hepsinin idari ve yarg? denetiminin yap?lmas? gerekiyor, muhasebesinin ortaya ç?kmas? gerekiyor. Ülkeyi y?llarca yük alt?nda b?rakacak projeler var.”
 
 “PART? KAPATMALARA KAR?IYIZ”
 
“Parti kapatmalara prensip olarak kar??y?z. ?ah?slar?n suçu varsa bunun ba??ms?z ve tarafs?z yarg? taraf?ndan ele al?nmas? laz?m. HDP konusunda yarg? süreci var. Hükûmetin siyasi içerikli her yarg? sürecinin üstünde etkisi var. Terör örgütüyle kapsaml? bir mücadele verilmeli. Sadece silahl? mücadeleyle olmaz. Örgüt Suriye, Irak, ?ran ve Türkiye'de var. Türkiye içindeki örgüt elemanlar?yla u?ra??rs?n?z. Çözüm için bölge ülkeleriyle beraber çal??arak örgütü yaln?zla?t?rmak gerekir.”
 
“ÇOK C?DD? B?R YARGI REFORMU GEREK?YOR”
 
“Yarg? hükümetin etkisi alt?nda çal???yor. Siyasi içerikli davalar nokta at?? talimat?yla yürüyor. Yarg? hükümetten ba??ms?z olacak. Tarafs?z çal??mas? da önemli. FETÖ gibi örgütler ya da ba?ka gruplar yarg?y? etki alt?nda tutuyorsa bu da yanl??. Çok ciddi bir yarg? reformu gerekiyor. Hakim ve savc?lar?n e?itim program?ndan geçirilmesi, performans sisteminin kurulmas? gerekiyor. Ald??? 100 karar?n 95'i üst mahkemede bozuluyorsa ça??r?p konu?mak gerekir.”
 
“GEZ?'DE BAKANLAR B?R TARAFTA, BA?BAKAN BA?KA B?R TARAFTAYDI”
 
“Gezi olaylar?yla alakal? o gün bakan olup en ileri ifadeleri kullanan benim. ‘Bunu anlamak, empati kurmak laz?m, gençleri dinlememiz laz?m'. Gezi olaylar? bir dönüm noktas?d?r. Daha önce bakanlar kurulunda konular? konu?urken bakanlar?n önemli bir k?sm? a??rl?k koydu?unda ba?bakan ‘?unu yap?yorum' diyemezdi. Bakanlar?n tamam? bir tarafta durdu, ba?bakan ba?ka bir tarafta oldu. En aç?k ifadeleri kamuoyunda ben kulland?m. Gezi olaylar?ndan sonra diki? tutmad?.”
 
“YASAKLARA KAR?I ÇIKAN HAREKET?N YASAK UYGULAYAN REJ?M HAL?NE DÖNMES?NE ÜZÜLÜYORUM”
 
“Gezi oldu?unda yurtd??? toplant?lar?ndan birisinde ‘Ne oluyor, demokrasi diyordunuz, Türkiye farkl? bir yere mi gidiyor' dediler. ‘AK Parti'nin kurucusuyum; bask?ya, yasaklara, yoksullu?a, yolsuzlu?a isyan olarak ç?km?? siyasi partiyiz. Böyle bir partinin kurulu düzenin kendisi haline gelip ba?ka toplum kesimlerine bask? yapmas? olamaz' diye anlatmaya çal???yordum. Ama süre çok uzay?nca olabiliyormu?. Bask?ya, yasaklara kar?? ortaya ç?kan bir hareketin bir ki?inin elinde toplad??? yetkiyle bask? ve yasak uygulayan rejim haline dönmesine çok üzülüyorum.”
 
“BO?AZ?Ç? Ö?RENC? HAREKET? OLARAK ÇOK KIYMETL?”
 
“Sokak hareketleri, ?iddet, zarar vermek do?ru de?il. Bo?aziçi'nde okuyan iki kurucumuz eylemciler aras?ndayd?. ‘Bu hareketiniz bir üniversite ö?renci hareketi olarak çok k?ymetli. Sak?n parti i?ine döndürmeyin. Biz gitti?imiz anda siyasalla?t?r?r?z, do?al protestoyu de?ersiz hale getiririz' dedik. Sa??n?zda solunuzda hep ö?renciler olsun, dedik.”
 
“HÜKÛMET ?NSANLARI ETRAFINDA KORKUTARAK TUTAB?L?YOR”
 
“Ülkenin hukuk ve ekonomisinin geli?mesinde ba?ar?l? olan ekibimiz ayn? ?ekilde DEVA Partisi çat?s? alt?nda. Gençlerle de sürekli geni?liyor. ?ki tür siyaset var; umut siyaseti ve korku siyaseti. Hükûmet ?u an insanlar? etraf?nda ancak korkutarak tutabiliyor.”
 
 “B?R NUMARALI ?HT?YAÇ ÖZGÜRLÜK”
 
“Her bir vatanda??m?z?n kendi ya?am tarz?n? oldu?u gibi kabul ediyoruz. Devletin görevinin ya?am tarz?na asla müdahale etmemesi oldu?unu dü?ünüyoruz. Ailenin korunmas? ve güçlendirilmesiyle ilgili anayasa maddemiz var, onu da önemsiyoruz. Bizim partimizin program? özgürlükle ba?lar. Ülkemizin bir numaral? ihtiyac? özgürlük.
 
“GEÇM??LE ?LG?L? KE?KE ?UNU DA SÖYLESEYD?M DED???M KONULAR VAR”
 
“Öz ele?tiri yapmam gerekirse geçmi?le ilgili, söylediklerim konusunda çok rahat?m ama söylemediklerim konusunda geçmi?le ilgili ke?ke ?unu da söyleseydim dedi?im konular var. Bu sistem (Cumhurba?kanl??? Hükümet Sistemi)  savunulabilecek bir sistem de?il. Ben ne yapt?m, gelip de bana soran herkese oldu?u gibi anlatt?m. Me?erse beni  o günkü parti genel merkezine bir sürü insan ?ikayet etmi?. A?z?ndan bir tane ‘evet’ ç?km?yor, hatta olumsuz konu?uyor bu nas?l i?… O gün bunun yanl?? bir sistem oldu?unu aç?kça anlatmam?? olmay? ?u anda kendim ad?na bir hata olarak görüyorum. Bunlardan bir tanesi de 2017 referandumunda ç?k?p aç?kça vatanda?lar?m?za bu yanl?? dememi? olmam.”
 
“?K? YILDA 130 M?LYAR DOLARI CAYIR CAYIR SATTILAR”
 
“Erken seçime her an haz?r?z, sorun yok. Ama hükümet ister mi ben ondan emin de?ilim. Ülke ?u anda derin bir ekonomik kriz içindeyken, Merkez Bankas?’n?n rezervleri eksi 60 milyar dolara dü?tü. Biz rezervi 2002’de, 27 milyarla dolarla teslim ald?k. 27 milyar? tam 136 milyar dolara ç?kard?k. Bunu benim ekonomi bakan? oldu?um dönemde yapt?k. Tarafl? Cumhurba?kan?, bakan el ele verdi iki y?lda 130 milyar dolar? cay?r cay?r satt?lar ve rezerv eksi 60 milyar dolara dü?tü. Onun için dolar kurunu kontrol edemiyorlar ?u anda.”
 
“BÖYLE B?R DÖNEMDE SEÇ?ME G?DER M? EM?N DE??L?M”
 
“Ülkenin hazine borcunu 2 y?lda ikiye katlad?lar. Bunlar?n hepsi maalesef son iki y?lda oldu. Varl?k Fonu kurdular 65 milyar lira zararda, sadece Türk Liras? olarak borca girmi? durumda. Ayr?ca 12 milyar dolar d??ar?ya borçland?lar, dolay?s?yla gerçekten s?k?nt? büyük. Bu kadar enflasyonun yüksek oldu?u i?sizli?in yüksek oldu?u, yoksullu?un oldu?u, yoksulluk intiharlar?n?n oldu?u bir ülkede böyle bir dönemde seçime gider mi Cumhurba?kan? ben emin de?ilim. Kaybedece?ini bile bile seçime gitmez diye dü?ünüyorum. Bir süre daha bu ülkeyi düzeltmek için sorunlar? çözmek için çaba gösterecektir diye tahmin ediyorum. Ama bu çaban?n da asla sonuç vermeyece?ini kesinlikle biliyorum.”
 
“ESNAF DESTE??N? BÜYÜK B?R MÜJDE OLARAK AÇIKLIYOR”
 
“Tar?m paketi aç?kl?yorlar, esnaf paketi aç?kl?yorlar, pandemi paketi aç?kl?yorlar. Bir ki?inin i?verene bir ayl?k maliyeti asgari ücret üzerinden 4 bin 200 lira. ??veren 3-5 ki?i çal??t?r?yorsa dü?ünün… En fazla esnaf deste?i bir defal?k 5 bin lira. Büyük bir müjde olarak bunu aç?kl?yor.”
 
“BAHÇEL?’N?N NE YAPACA?I H?Ç BELL? OLMUYOR”
 
“Seçim tarihi için bir faktör de biliyorsunuz hükümetin küçük orta?? Say?n Bahçeli. Onun ne yapaca?? hiç belli olmuyor. 2002 y?l?ndaki erken seçimi o tetikledi. 2018′ deki seçim bir erken seçim ve o tetikledi. ?u anda da hükümetin bir orta?? olarak  ‘ya seçime gidelim ya da ben deste?imi çekiyorum’ dedi?i anda ülke apar topar mecburen seçime gitmek zorunda kal?r. Onu da biz öngöremiyoruz, ne zaman kal?r, nas?l olur…Ama biz yo?un bir ?ekilde çal???yoruz.”
 
“O PARAYLA TARIMSAL SULAMA SORUNUNU ÇÖZERS?N?Z”
 
“Kanal ?stanbul’un çevre etki analizi do?ru düzgün yap?lmad?. Cumhurba?kan? ‘ben inad?na bunu yapaca??m’ diyor. Cumhurba?kan? bunu deyince ‘çevre raporunu yaz getir ben inad?na bunu yapaca??m’ dedi?inde çevre raporu nas?l gelir önünüze, uyduruk bir ?ey gelecek. Halbuki ba??ms?z, tarafs?z çevre etki analizinin yap?lmas? gerekiyor Kanal ?stanbul’un. Bugün Kanal ?stanbul’un maliyeti en az 20 milyar dolar. Halbuki su çok k?ymetli bir kaynak. Bizim topra??m?z?n suyla bulu?mas? gerekiyor. Kanal ?stanbul’un maliyeti en az 20, 60 milyara kadar giden tahminler var. Türkiye’deki tar?msal sulama projelerinin tamam?n? toplad???n?zda 22 milyar dolar ediyor. Yani Kanal ?stanbul’u ?öyle 3-4 y?l bir öteleseniz o parayla Türkiye’deki tar?m arazilerindeki her bir noktaya suyu götürebiliyorsunuz.”

Yorumlar
Adınız
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner45

banner54

banner57

banner53